Regulamin Hostingowy

§ 1

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.


1. Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:

Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca(y)

zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług. W przypadku osób fizycznych nie

posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, Abonent

powinien być należycie reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego lub odpowiednio działać za zgodą takiego przedstawiciela

ustawowego. Abonent może korzystać z Usługi w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Usługi w imieniu osoby trzeciej,

konieczne jest posiadanie w tym zakresie odpowiedniego upoważnienia. W przypadku osób prawnych lub jednostek

nieposiadających osobowości prawnej osoba zawierająca Umowę – dokonująca rejestracji na stronie www – winna posiadać

ustawowe umocowanie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Abonenta.

Abonament - uprawnienie do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora w zakresie i przez czas określony w Umowie.

Konsument – Abonent będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

Opłata abonamentowa - opłata za możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Operatora, obowiązująca według Cennika

Operatora, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania

Umowy.

Faktura elektroniczna - przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę odpowiadającą definicji przewidzianej w bezwzględnie

obowiązujących przepisach prawa.

Usługi - Usługi świadczone przez Operatora, polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wirtualnych

wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej Abonenta lub serwisów internetowych, na które mogą

składać się strony internetowe, konta FTP lub bazy danych.

Operator – Domena.plspółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 022), przy ulicy Gdańskiej 119, wpisaną

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090753, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, kapitał zakładowy w wysokości 1 027 500,00 zł, objęty

w całości, NIP 5542468096, numer REGON: 09303103400000, tel. 52 366 77 77, fax 52 552 42 45, mail biuro@domena.pl.

Cennik - zestawienie Usług, zawierające parametry Usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te Usługi. W przypadku

uzgodnienia innej niż w Cenniku ceny dla danej Usługi, strony Umowy określają tak uzgodnioną cenę w Umowie; cena określona w

Umowie jest obowiązująca.

Okres Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usług,

rozpoczynający się po upływie okresu testowego, o którym mowa w § 2. Czas trwania Okresu Rozliczeniowego wynika z Umowy

obejmuje okres świadczenia Usługi oraz okres na jaki zawarta jest Umowa.

Pakiet - Usługa o określonych parametrach, sprecyzowana w Cenniku i Umowie.

Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem o świadczenie Usług.

Urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia Usług.

Panel Klienta - system zamawiania usług oraz zarządzania istniejącymi usługami na Portalu Operatora

Konto administracyjne - adres skrzynki pocztowej Abonenta, na który wysyłane są komunikaty i powiadomienia od Operatora.

Abonent jest zobligowany do zadeklarowania takiego adresu w panelach administracyjnych udostępnionych przez Operatora.

Portal Operatora – strona www prowadzona przez Operatora pod adresem domena.pl.

2. Abonent będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że w wypadku umowy hostingowej i spełnieniu następujących

warunków:

a) wyraźna zgoda Konsumenta na wykonanie przez Operatora usługi,

b) poinformowanie Konsumenta przez Operatora, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo

odstąpienia od umowy,

Konsument traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

§ 2

1. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, na Okres Rozliczeniowy określony w Umowie.

2. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie Usług na rzecz Abonenta w

zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i Cennikiem, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego

regulowania opłat za te Usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz Cennika.

3. Regulamin i Cennik są udostępniane Abonentom w drodze dostępu elektronicznego – na stronie Operatora lub w Panelu

Klienta.

4. Umowa zostaje zawarta na odległość w trybie świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Umowa zostaje zawarta przez wykonanie następujących czynności na Portalu Operatora w dziale pt. Oferta:

a) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oznaczającego wyrażenie przez Abonenta zgody na zawarcie Umowy

drogą elektroniczną na odległość,

b) potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy, Regulaminu i Cennika,

c) zaakceptowanie przez Abonenta warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie

drogą elektroniczną elektronicznego formularza Umowy (Rejestracja Pakietu).

6. Akceptacja Abonenta o której mowa powyżej, jest równoznaczna ze złożeniem przez Abonenta oświadczenia, że:

a) zapoznał się z warunkami Umowy, Regulaminem oraz Cennikiem i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w

nich postanowienia,

b) do Umowy przystąpił w sposób dobrowolny,

c) dane zawarte w formularzu Usługi są zgodne ze stanem rzeczywistym i poprawne.

7. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji przez Abonenta jej warunków na stronie www.

8. Po dokonaniu zamówienia Abonentowi przesłana zostanie na podane konto e-mail dokument pro forma, na podstawie

którego Abonent dokonuje opłaty za Usługę.

9. Po dokonaniu rejestracji Pakietu, rozpoczyna się okres testowy trwający do czasu wniesienia pełnej opłaty na rachunek

bankowy Operatora, lecz nie dłużej niż 10 dni. Okres testowy nie wlicza się do Okresu Rozliczeniowego. Brak wniesienia

opłaty w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy będzie uważane za odstąpienie przez Abonenta od Umowy. Rozpoczęcie

świadczenia Usługi w okresie testowym następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza

Umowy.

10. Korespondencję nadaną przez Operatora na konto administracyjne Abonenta określone w Panelu Klienta uważa się za

doręczoną po wysłaniu korespondencji.

11. Abonent ma obowiązek uaktualniania zmian adresu e-mail w Panelu Klienta, pod rygorem domniemania skutecznego doręczenia na dotychczasowy adres.

12. Podanie nieprawidłowych danych w Panelu Klienta lub nie podanie ich wcale jest dokonywane na odpowiedzialność Abonenta.

13. Operator ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn.

14. W przypadku, gdy warunki określone w Umowie różnią się od warunków określonych w Regulaminie, wiążące są warunki

określone w Umowie. W wypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminami promocji stosowanymi

przez Operatora, pierwszeństwo stosowania przysługuje regulaminom promocji.

§ 3

1. Zmiana Umowy dokonywana jest przez zawarcie aneksu do Umowy w trybie zawarcia Umowy. Abonent może także wyrazić

wolę zmiany treści umowy w inny sposób – w szczególności drogą mailową lub telefoniczną.

2. Zmiana zakresu Usług będzie skuteczna najpóźniej od dnia roboczego następującego po dniu dokonania zmiany Umowy.

§ 4

Opłaty

1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty abonamentowej oraz ewentualnych opłat dodatkowych wynikających z

Umowy i/lub Cennika. Opłaty ponoszone są na podstawie dokumentów pro forma w terminie określonym w tym dokumencie. Dokumenty pro forma wysyłane są pocztą elektroniczną na podany w Panelu Klienta adres e-mail. Jeśli dane na dokumencie pro forma są niezgodne ze stanem faktycznym, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Operatora w celu dokonania ich korekty. W ciągu 7 dni od uznania przez Operatora wpłaty wystawiana jest elektroniczna faktura VAT i przesyłana pocztą na adres elektroniczny podany przez Abonenta lub/i pocztą tradycyjną.

2. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez Operatora numer rachunku bankowego. Datą zapłaty jest data wpływu

środków na konto.

3. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Na 4 tygodnie przed wygaśnięciem umowy Operator wysyła na adres wskazany w Panelu Klienta dokument pro forma z

opłatą za kolejny Okres Rozliczeniowy.

5. Opłacenie dokumentu proforma powoduje przedłużenie umowy na kolejny Okres Rozliczeniowy.

6. W wypadku nieopłacenia dokumentu proforma za kolejny Okres Rozliczeniowy, po upływie opłaconego Okresu Rozliczeniowego, Operator uprawiony jest do zablokowania dostępu do Pakietu Abonenta.

7. Operator może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za Usługi zrealizowane w poprzednich Okresach Rozliczeniowych,

o ile nie były one jeszcze naliczane.

8. W wypadku przekroczenia limitu transferu danych określonego przy zawarciu umowy Operator uprawniony jest do naliczenia opłat z tego tytułu według aktualnie obowiązującego Cennika.

§ 5

Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę wyłącznie w wypadkach określonych w Regulaminie.

2. Operator lub Abonent mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu,

b) likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony,

c) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez Operatora, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,

d) niezawinionej przez Operatora zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały

świadczenie Usług ze względów technicznych.

3. Operator może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) nieuregulowania w terminie przez Abonenta opłat na rzecz Operatora za świadczone Usługi,

b) wykorzystywania przez Abonenta Usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu sieci Domena.pl lub

urządzeń Operatora lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych Abonentów lub interesom Operatora, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem,

c) gdy realizowane przez Abonenta Usługi powodują obniżenie wydajności systemów komputerowych w stopniu uniemożliwiającym świadczenie Usług dla pozostałych Abonentów,

d) utrzymywania przez Abonenta Usług o treści warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) oraz

innej sprzecznej z prawem,

e) podania przez Abonenta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się dokumentami podrobionymi,

f) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

4. W przypadku rozwiązania Umowy, w dowolnym trybie, Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności

lub odszkodowania, chyba że Operator wyrządzi szkodę umyślnie.

§ 6

Odpowiedzialność Operatora

1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem winy umyślnej lub rażącego

niedbalstwa chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi. Ponadto Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta

w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług Operatora, zwłaszcza na skutek takich okoliczności,

jak:

a) przyczyny o charakterze siły wyższej,

b) awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,

c) okoliczności powstałe z winy Abonenta, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Abonenta,

d) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu,

e) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa,

f) działania osób trzecich,

g) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy aktywacji kont lub wypełnianiu formularza Umowy.

2. Operator nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Abonentów, nawet jeżeli Operator został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.

3. Całkowita odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej

przez Operatora z tytułu świadczenia Usług na rzecz tego Abonenta za jeden Okres rozliczeniowy.

4. Ograniczenie odpowiedzialności, o których mowa w ustępie powyżej nie dotyczy odpowiedzialności wobec Konsumenta.

5. Operator w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Abonenta jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych

danych.

6. Operator w wypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Abonenta i uniemożliwieniu dostępu do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Abonenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

7. Operator w wypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Abonenta i uniemożliwieniu dostępu do tych danych, nie odpowiada względem tego Abonenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Abonenta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

§ 7

Odpowiedzialność i obowiązki Abonenta

1. Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec

Operatora z tytułu korzystania przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnione z Usług. Abonent zobowiązuje się do

ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest Usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności, w przypadku naruszenia

dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.

2. Abonent zobowiązuje się do niepodejmowania prób "złamania" hasła innych Abonentów.

3. Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci.

4. Operator nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.

5. Operator zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy Operatora przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym

oraz przed działaniem skutkującym naruszeniem stabilność systemów i usług Operatora.

6. Abonent zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo swoich stron www i aplikacji uruchamianych w koncie hostingowym, ich ciągłą aktualizację i cykliczną weryfikację pod kątem bezpieczeństwa. Abonent ponadto zobowiązuje się do stosowania metod zabezpieczenia przed wysyłką spamu za pośrednictwem udostępnionych mu w ramach usługi kont pocztowych, umieszczonych stron internetowych oraz zainstalowanych aplikacji.

7. Operator w razie powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa stron www, aplikacji, kont abonenta może dokonać

selektywnej blokady części usługi w celu ograniczenia skutków naruszenia. Operator niezwłocznie informuje abonenta o

sytuacji, a abonent zobowiązany jest do usunięcia źródeł problemu w swoich stronach www, aplikacjach czy kontach i

zwrotnego powiadomienia Operatora.

§ 8

Prawa i obowiązki Operatora

1. Przerwy w świadczeniu Usług należy zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonu podanymi na stronie www.domena.pl

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@domena.pl.

2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany

lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia Usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu Usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług zawinionych przez Operatora, Operator dołoży wszelkich starań zmierzających do

usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie.

3. W celu zabezpieczenia danych Abonenta, Operator uprawniony jest do wykonywania całościowej kopii bezpieczeństwa

danych. Udostępnienie kopii bezpieczeństwa w przypadku awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie.

4. Wiadomości e-mail, które znajdą się w folderze Kosz zostaną automatycznie i bezpowrotnie usunięte po upływie 30 dni

od daty ich umieszczenia.

5. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i

umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych Abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą danych

identyfikujących Abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego Abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. Operator nie

ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione, w szczególności

na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Abonenta lub w wyniku umieszczania wadliwych lub niezabezpieczonych stron lub aplikacji internetowych. Operator zaleca Abonentom regularną zmianę haseł identyfikujących Abonenta.

6. Abonent będący administratorem danych osobowych, który przetwarza te dane za pośrednictwem przestrzeni dysku wirtualnego udostępnianego przez Operatora zobowiązany jest zawrzeć z Operatorem umowę o powierzeniu przetwarzania

danych osobowych.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Usługi może dotyczyć:

a) niedotrzymania z winy Operatora, określonego w Umowie, terminu rozpoczęcia świadczenia tych Usług,

b) niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,

c) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Abonenta do Biura Obsługi Klienta na adres 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 119 lub

drogą elektroniczną na adres biuro@domena.pl w terminie 7 dni od powstania przyczyny reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym",

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji, o której

mowa w § 9 ust 1 lit.a,

e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty,

f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich

zaliczenie na poczet przyszłych płatności,

g) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Operator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie

wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

§ 10

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora w związku ze świadczeniem

Usługi:

a) dostęp do Internetu,

b) komputer, terminal lub inne urządzenie, na którym dostępne jest oprogramowanie, dzięki któremu można poprawnie przeglądać strony internetowe zabezpieczone SSL.

§ 11

Wygaśnięcie Umowy

1. Umowa wygasa wskutek:

a) śmierci Abonenta,

b) likwidacji lub ogłoszenia upadłości Abonenta,

c) upływu okresu na jaki została zawarta.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

1. Abonent będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia

umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i

powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres Operatora.

2. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do

Umowy:

a) o świadczenie Usługi, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Abonenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od

Umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od danej Umowy.

§ 13

Zmiana regulaminu

1. O zmianach Regulaminu Operator zawiadomi Abonentów drogą elektroniczną przekazując informację na konto administracyjne Abonenta przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie regulaminu.

2. Wprowadzenie zmian w Cenniku w związku ze zmianami parametrów Usługi lub rozszerzeniem Cennika o nowe usługi opcjonalne nie stanowi zmiany Umowy lub Cennika.

3. Przedłużenie Umowy na kolejny Okres Rozliczeniowy jest równoznaczne z akceptacją warunków nowego Regulaminu oraz

nowego Cennika.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2022 roku.


Pozostałe regulacje

Od dnia 01.03.2022 roku ustala się następujące ograniczenia:

Pakiet Podstawowy pojemność plików poczty e-mail nie może przekroczyć 50 GB.

Pakiet Optymalny pojemność plików poczty e-mail nie może przekroczyć 200 GB.

Pakiet Profesjonalny pojemność plików poczty e-mail nie może przekroczyć 300 GB.

Minimalna przestrzeń dyskowa konta pocztowego wynosi 500 MB. Suma wszystkich kont pocztowych nie może przekroczyć przestrzeni przydzielonej na pocztę e mail w pakiecie.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od

umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo

poinformować Operatora – Domena.pl spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 022), przy ulicy

Gdańskiej 119 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane

pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do

odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia

od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty

dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,

chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: http://www.domena.pl/o_nas/dokumenty_do_pobrania.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:

Domena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 022), przy ulicy Gdańskiej 119 tel. 52 366 77 77, fax 52 552 42 45, mail biuro@domena.pl.

Share by: