Regulamin Domenowy

§ 1

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie przepisów art. 384 §1 kodeksu cywilnego oraz

odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.


1. Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w

niniejszym punkcie znaczeniu:

Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca(y)

zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług rejestracji domeny. W przypadku osób

fizycznych nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych,

Abonent powinien być należycie reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego lub odpowiednio działać za zgodą takiego

przedstawiciela ustawowego. Abonent może korzystać z Usługi w imieniu własnym, a w przypadku korzystania z Usługi w imieniu

osoby trzeciej, konieczne jest posiadanie w tym zakresie odpowiedniego upoważnienia. W przypadku osób prawnych lub jednostek

nieposiadających osobowości prawnej osoba zawierająca Umowę – dokonująca rejestracji na stronie www – winna posiadać

ustawowe umocowanie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Abonenta.

Dane bilingowe - dane Abonenta pozwalające poprawnie wystawić przez Operatora fakturę z tytułu wykonania Usług Rejestracji i

Utrzymania.

Domena - oznacza unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej

nazwy oraz rozszerzenia, rejestrowaną i/lub utrzymywaną na podstawie umowy zawartej przez Abonenta z Rejestratorem.

Faktura elektroniczna - przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę odpowiadającą definicji przewidzianej w bezwzględnie

obowiązujących przepisach prawa.

Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług,

rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych w Regulaminie lub Umowie, obejmujący również okres świadczenia Usługi. Okres

rozliczeniowy wynosi – o ile umowa nie stanowi inaczej – 1 (jeden) rok.

Operator – Domena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 022), przy ulicy Gdańskiej 119, wpisaną

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090753, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, kapitał zakładowy w wysokości 1 027 500,00 zł, objęty

w całości, NIP 5542468096, numer REGON: 09303103400000, tel. 52 366 77 77, fax 52 552 42 45, mail biuro@domena.pl.

Opłata abonamentowa - opłata z tytułu świadczonych Usług Rejestracji i Utrzymania obowiązująca według cennika Operatora,

Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy.

Rejestrator - podmiot uprawniony do zarejestrowania domeny, którym może być:

Rejestrator krajowy (lub zamiennie NASK) - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK z siedzibą w Warszawie, która na mocy

Umów rejestracyjnych zawartych z Abonentami świadczyć będzie dla nich Usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu domen

internetowych.

Rejestrator europejski lub globalny - DirectI (PublicDomainRegistry), EuroDNS, Key-Systems, EURiD, Joker, ASCIO.

Umowa abonencka - umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem mająca za przedmiot pośrednictwo przy zawarciu Umowy

rejestracyjnej (Usługa Rejestracji) oraz świadczenie Usług Utrzymania.

Umowa Rejestracyjna - Umowa zawarta pomiędzy Rejestratorem a Abonentem za pośrednictwem Operatora, mająca za przedmiot

faktyczną i prawną rejestrację domeny. Usługa/Usługi - Usługa zapewnienia rejestracji (Usługa Rejestracji) lub/i Usługa Utrzymania

zarejestrowanej domeny (Usługa Utrzymania).

Panel Klienta - Panel zarządzania domenami to strona w domenie domena.pl umożliwiająca zamawianie usług oraz zarządzanie

istniejącymi usługami klienta.

Cennik - aktualnie obowiązujący cennik z tytułu świadczenia Usług i świadczeń dodatkowych.

Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążających Abonenta obowiązków na podstawie

dokumentu Cesji, na osobę trzecią.

Transfer domeny - zmiana podmiotu realizującego usługę utrzymania domeny.

Konsument - Abonent będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

2. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w razie rozwiązania umowy domena może trafić do puli domen wolnych, a także

może zostać bezpowrotnie przejęta przez podmiot trzeci, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie,

w konsekwencji wygaśnięcia domeny, przestanie funkcjonować powiązana z domeną strona internetowa oraz konta email. W razie sporu co do praw do domeny internetowej istnieje możliwość rozpoznania takiego sporu przed sądem ds.

domen internetowych.

3. Abonent będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji i utrzymaniu domeny

jest umową mającą za przedmiot świadczenie - usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub

służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Abonent będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że w wypadku umowy o rejestrację i utrzymanie domeny i

spełnieniu następujących warunków:

a) wyraźna zgoda Konsumenta na wykonanie przez Operatora usługi,

b) poinformowanie Konsumenta przez Operatora, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

Konsument traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

§ 2

1. Na podstawie Umowy abonenckiej Operator zobowiązuje się względem Abonenta do świadczenia na jego rzecz usługi pośredniczenia przy zawarciu umowy rejestracyjnej z jednym lub wieloma Rejestratorami , zapewnienia rejestracji, polegającej na przesłaniu Rejestratorowi danych przedstawionych przez Abonenta w Formularzu zamówienia i monitorowaniu działań Rejestratora zmierzających do faktycznej i prawnej rejestracji domeny. Za wykonanie faktycznej i prawnej rejestracji

domeny odpowiedzialny jest Rejestrator, stosownie do zawartej z Abonentem umowy rejestracyjnej.

2. Zawierając umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, Abonent oświadcza, że zapoznał się z zasadami i regulaminami

Rejestratorów umieszczonych na ich stronach internetowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W oparciu o umowę

o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela Operatorowi zgody do reprezentowania go przed Rejestratorem

domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez Operatora lub Rejestratora. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta,

w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z

wymogami Rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta,

Operator niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych Operatora.

3. Zawierając umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, Abonent oświadcza, że jest świadom ryzyka przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem danych do państw trzecich. w związku z faktem , że w niektórych państwach

trzecich do których przekazywane są dane osobowe Abonenta brak jest decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

określonej w art. 45 ust. 3 RODO brak jest także odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących

reguł korporacyjnych, jednak przekazanie danych osobowych do tych państw konieczne jest do wykonywania umowy w

zakresie niektórych usług – w szczególności rejestracji domen międzynarodowych.

4. Na podstawie Umowy abonenckiej Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi Utrzymania domeny, zmiany DNS,

zmiany danych abonenta, usuwaniu domeny, monitoringu opłat za utrzymanie domeny.

5. Z chwilą akceptacji i rejestracji Abonent oświadcza, iż:

a) zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy, w tym z treścią regulaminów

Rejestratorów i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

b) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Operator zbiera w celu wykonywania zawieranej

umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za

pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy

rejestracji,

d) został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania

ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

6. Akceptacja Abonenta o której mowa powyżej, jest równoznaczna ze złożeniem przez Abonenta oświadczenia, że:

a) zapoznał się z warunkami Umowy, Regulaminem oraz Cennikiem i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w

nich postanowienia,

b) do Umowy przystąpił w sposób dobrowolny,

c) dane zawarte w formularzu Usługi są zgodne ze stanem rzeczywistym i poprawne.

§ 3

1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty abonamentowej za wykonanie Usług Rejestracji i Utrzymania na podstawie

dokumentu proforma. Dokumenty proforma wysyłane są pocztą elektroniczną na podany we wniosku lub w Panelu Klienta

adres e-mail. Ze względu na specyfikę funkcjonowania korespondencji e-mail, w przypadku nie otrzymania przez Abonenta

dokument pro forma, jest on zobowiązany do dokonania płatności za kolejny okres rozliczeniowy, na co najmniej 7 dni

przed zakończeniem aktualnego okresu rozliczeniowego. Abonent ma obowiązek powiadamiania Operatora o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem domniemania skutecznego doręczenia na dotychczasowy adres. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych

za kolejne okresy abonamentowe z cennika aktualnie obowiązującego.

2. Jednorazowa opłata obejmuje utrzymywanie domeny internetowej przez okres wynikający z Cennika.

3. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez Operatora numer rachunku bankowego.

4. Dowód wpłaty Abonent zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną na adres rozliczenia@domena.pl.

5. Datą decydującą jest data doręczenia korespondencji elektronicznej lub wpływu środków na konto Operatora.

6. Niepełna lub spóźniona opłata może spowodować następstwo w postaci odmowy rejestracji lub odnowienia domeny.

7. Nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Abonenta na nie zarejestrowanie domeny lub

usunięcie z istniejącej bazy/baz Rejestratorów.

8. W razie odmowy rejestracji domeny przez Rejestratora wniesiona opłata przez Abonenta zostanie mu zwrócona.

9. Wyrejestrowanie istniejącej domeny na wniosek Abonenta nie powoduje zwrotu dokonanej opłaty.

10. Operator zobowiązuje się do poinformowania abonenta lub jego reprezentanta drogą telefoniczną lub pocztą e-mail o

końcu aktualnego okresu rozliczeniowego na co najmniej 5 dni przed jego upływem.

11. Wpłata, o której mowa w pkt. 3. niniejszego paragrafu winna zostać zatytułowana numerem dokumentu proforma i dokonana w wysokości określonej w Cenniku.

12. Po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, o ile nie została wniesiona Opłata abonamentowa za następny Okres Rozliczeniowy, Operator ma prawo dokonać zaprzestania świadczenia Usług.

§ 4

1. Abonent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych tzn.

a) nazwisko i imię Abonenta lub nazwa firmy,

b) numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych,

c) e-mail,

d) numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem,

e) adres korespondencyjny,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane są dodatkowo dane:

a) numer identyfikacyjny REGON,

b) numer NIP

c) adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) numeru KRS.

2. W razie zaistnienia zmiany danych Abonent powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.

§ 5

1. Warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c. rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora jest złożenie Zamówienia poprzez

doręczenie Operatorowi prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia dostępnego w serwisie Operatora.

2. Złożenie Zamówienia może następować poprzez:

a) wypełnienie formularza internetowego w Serwisie Operatora,

b) ustne zlecenie Operatorowi czynności drogą telefoniczną,

c) przesłanie zlecenia faksem,

d) przesłanie zlecenia listem e-mail,

Operator rozpoczyna realizację Usługi po otrzymaniu Opłaty Abonamentowej.

§ 6

1. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług oraz wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) Umowy i do podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wykonywania Usługi rejestracyjnej przez

Rejestratora (a więc także do przekazania Rejestratorowi zlecenia usunięcia nazwy domeny), gdy:

a) Abonent złamał postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) Abonent podał niepoprawne dane bilingowe,

c) Abonent zażądał usunięcia jego danych bilingowych,

d) świadczenie usług przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Operatora lub Rejestratora,

e) domena jest wykorzystywana do działań niezgodnych z prawem lub naruszających stabilność sieci operatora.

2. Operator zaprzestanie wykonywania usługi, gdy Abonent zrezygnuje z usług i złoży stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu (z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia) Umowy.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej.

4. W wypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu

opłaty abonamentowej.

§ 7

1. Abonent ma prawo do:

a) zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),

b) usunięcia swoich danych, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny, z jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Abonentem,

c) Zmiany Abonenta domeny, co oznacza przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków związanych z rejestracją i

utrzymaniem domeny,

d) Transferu domeny do innego rejestratora.

2. W celu skutecznej Zmiany Abonenta, Abonent zobowiązany jest pobrać formularz cesji dostępny w Panelu Klienta lub na

stronie domena.pl. Prawidłowo wypełniony formularz podpisany przez cedenta i cesjonariusza, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową reprezentację Abonent zobowiązany jest dostarczyć w formie skanu na adres biuro@domena.pl, gdzie zostaje on poddany weryfikacji. Operator uprawniony jest do żądania przesłania oryginału dokumentu cesji.

3. W celu skutecznego Transferu, Abonent zobowiązany jest do przekazania kodów authinfo nowemu operatorowi. Uzyskanie

kodu authinfo uzależnione jest od skutecznego przeprowadzenia następującej procedury. Abonent zobowiązany jest zalogować się do Panelu Klienta i wypełnić elektroniczny formularz do uzyskania tego kodu. Po złożeniu wniosku poprzez formularz Operator przesyła na adres e-mail kontaktowy podanie autoryzacyjne, które Abonent zobowiązany jest wydrukować, podpisać, oraz wpisać 3 ostatnie znaki hasła i odesłać do Operatora w formie skanu na adres biuro@domena.pl. Operator uprawniony jest do żądania przesłania oryginału wniosku, wraz z dokumentami potwierdzającymi reprezentację Abonenta. Po weryfikacji podania kod zostanie niezwłocznie przesłany za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 8

1. Operator ma prawo do wstrzymania lub rezygnacji ze świadczenia Usługi Rejestracji domeny w następujących okolicznościach: 

a) wniosek zawiera nieprawdziwe dane Abonenta (w celu ich potwierdzenia Operator zastrzega sobie prawo do

prośby o przedłożenie przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub innych dotyczących np. prowadzonej działalności),

b) Opłata abonamentowa nie wpłynęła w terminie.

2. Do poprawienia wszystkich błędów i nieprawidłowości powstałych podczas wypełniania wniosku o rejestrację domeny internetowej, zobowiązuje się Abonent. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Abonenta nieprawidłowych

danych we wniosku rejestracyjnym jak również za powstałe w związku z tym negatywne skutki.

3. O wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych we wniosku rejestracyjnym Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora.

4. W razie nie poinformowania o zaistniałych zmianach, wszelkie konsekwencje ponosi Abonent.

§ 9

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie.

Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet, jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada

wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego

Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Operatorowi z tytułu świadczenia Usług.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Usługi może dotyczyć:

a) niedotrzymania z winy Operatora, określonego w Umowie, terminu rozpoczęcia świadczenia tych Usług,

b) niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,

c) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Abonenta do Biura Obsługi Klienta na adres 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 119, lub

drogą elektroniczną na adres biuro@domena.pl w terminie 7 dni od powstania przyczyny reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym",

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji, o której

mowa w § 10 ust 1 lit.a,

e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty,

f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich

zaliczenie na poczet przyszłych płatności,

g) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Operator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie

wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Abonent będący Konsumentem, może odstąpić na

piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. W celu złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu

od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres Operatora.

2. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do

Umowy:

a) o świadczenie Usługi, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Abonenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od

Umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od danej Umowy.

§ 12

1. O zmianie Regulaminu Operator powiadamia Abonenta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w Panelu

Klienta. Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06.2022 roku. 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od

umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo

poinformować Operatora – Domena.pl spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 022), przy ulicy

Gdańskiej 119 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane

pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do

odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia

od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty

dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,

chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.


Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: http://www.domena.pl/o_nas/dokumenty_do_pobrania.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat: Domena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 022), przy ulicy Gdańskiej 119 tel. 52 366 77 77, fax 52 552 42 45, mail biuro@domena.pl.

Share by: