Regulamin świadczenia usług
01.06.2018 r.

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm) Etania – Radosław Brzeski zwana w dalszej części Regulaminu „Operatorem”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

1.   Informacje ogólne.

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy firmą ETANIA – Radosław Brzeski z siedzibą w Kobyłce, ul. Wincentego Witosa 12, 05-230 Kobyłka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 017288692, NIP: PL1250130804, zwaną dalej Operatorem, a użytkownikiem zwanym dalej Użytkownikiem.
 2. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia jednej z oferowanych usług: serwera wirtualnego na platformie hostingowej, domeny lub innych pozycji uzupełniających ofertę usług Operator i Użytkownik zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.
 3. Regulamin określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Użytkownika sprzedaży usług ujętych w cenniku Operatora.
 4. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Operatora, a także określa jego prawa i obowiązki oraz prawa i obowiązki Użytkownika korzystającego z jego usług.
 5. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, co Użytkownik potwierdza na formularzu rejestracyjnym. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik w każdej chwili może zażądać przesłania na skrzynkę e-mail dostępu do Regulaminu.

2.   Dane osobowe.

 1. Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Operator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w celu:
  1. świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie
  2. rozliczenia płatności za usługi,
  3. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za usługi,
  4. o ile Użytkownik wyraził zgodę, przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach bądź usługach powiązanych z usługami Użytkownika (tzw. cel marketingowy/newsletter).
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą:
  1.  przez okres niezbędny do realizacji usług, a także po zakończeniu korzystania z nich w zw. z rozliczeniem płatności lub dochodzeniem roszczeń.
  2. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody. Przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonywane przed wycofaniem tej zgody.
 4. Szczegółowe informacje dla Użytkownika dot. przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mu praw zostają przekazywane Użytkownikowi w momencie zbierania tych danych. Dodatkowo, szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Operatora zawarte są w Polityce Prywatności.
 5. Dokument Polityka Prywatności widoczny jest na głównej stronie serwisu Operatora. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Operatora.
 6. Użytkownik w dowolnym momencie może zażądać przesłania na skrzynkę e-mail dostępu do Polityki Prywatności.

3.   Rozliczenia i faktury VAT.

 1. Każdorazowo po zaksięgowaniu wpłaty za usługi Operator wystawia fakturę VAT, bez względu na to czy Użytkownikiem jest przedsiębiorca czy klient detaliczny. W przypadku klienta detalicznego faktura VAT jest wystawiana z „pustym” numerem NIP
 2. Wystawione faktury Operator przesyła na administracyjny adres e-mail podany w czasie rejestracji usług. Użytkownik może zgłosić Operatorowi dodatkowe adresy e-mail, na które będą wysyłane informacje o ważności usług oraz dokumenty rozliczeniowe.
 3. Operator może wysyłać faktury tradycyjną pocztą wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Użytkownika
 4. Do wszystkich faktur VAT wystawionych za domeny i serwery wirtualne Użytkownik ma zawsze dostęp poprzez swój panel administracyjny. Faktury za pozostałe usługi Operator wystawia i przechowuje w swoim wewnętrznym systemie fakturującym.

4.   Rejestracja hostingu i usług wspierających.

 1. Operator świadczy usługi hostingu stron, poczty, plików, baz danych, pozycjonowania, projektowania stron, dostarczania certyfikatów SSL i innych działań marketingowych, wspomagających Użytkownika, które są uruchamiane na jego życzenie. Usługi świadczone są odpłatnie: jednorazowo, w cyklu abonamentowym lub w zależności od efektów.
 2. Aby uaktywnić usługę, należy wypełnić odpowiedni, dla danego pakietu usług formularz znajdujący się na stronie internetowej Operatora (zwanej dalej Serwisem), podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy
 3. Użytkownik w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego jest zobowiązany podać prawdziwy adres skrzynki pocztowej Użytkownika tzw. administracyjny adres e-mail, na który będą wysyłane komunikaty i powiadomienia dotyczące zamówionych usług.
 4. Aktywacja konta w panelu administracyjnym oraz serwera wirtualnego następuje natychmiast po zakończeniu procesu rejestracji. Potwierdzeniem jest (wysyłana na podany w trakcie rejestracji administracyjny adres e-mail) wiadomość oraz dokument pro-forma stanowiący informacje dotyczące opłat. Do czasu uregulowania zapłaty konto będzie w pełni funkcjonalne przez 14 dni.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty, Operator wystawia fakturę VAT, którą przesyła na administracyjny adres e-mail. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 6. Na 30 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, Operator kilkukrotnie wyśle Użytkownikowi przypomnienia i dokumenty pro-forma jako zaproszenie do przedłużenie ważności usług na kolejny okres rozliczeniowy. W dniu otrzymania wpłaty Operator potwierdza przedłużenie ważności usług oraz przesyła pocztą elektroniczną fakturę VAT.
 7. Użytkownik nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat za okresy rozliczeniowe ani powiadamiania Operatora o rezygnacji z usług. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie konto Użytkownika zostanie zablokowane. Odblokowanie usług nastąpi po zaksięgowaniu płatności, o ile ta nastąpiła przed usunięciem konta i usług z serwera Operatora.
 8. Po upływie 30 dni od zablokowania usług, serwer wirtualny Użytkownika może zostać usunięty, tym samym wszystkie konta pocztowe, wiadomości, pliki, strony www, obsługiwane nazwy domen, kopie zapasowe, bazy danych itp. będą skasowane bezpowrotnie.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy Użytkownika lub osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

5.   Rejestracja domen.

 1. Operator, za pośrednictwem firm współpracujących umożliwia rejestrację i odnawianie domen, stając się jednoczenie opiekunem technicznym Użytkownika
 2. W przypadku przeniesienia obsługi domeny z innej firmy, Etania honoruje dokonane wcześniej do tamtego podmiotu opłaty. Operator zapewnia, że nie jest możliwe poniesienie dwóch opłat za tę samą domenę w jednym okresie. Niektórzy nadrzędni rejestratorzy (np.ICANN) mogę jednak pobierać dodatkowe opłaty za realizację tej czynności.
 3. Dla rejestracji domen obowiązują regulaminy nadrzędnych registrarów. Regulaminy najbardziej popularnych znaleźć można pod tymi adresami.
  1.  NASK – dla domen polskich *.pl : https://www.dns.pl/regulamin.html
  2.  EURID – dla domen europejskich *.eu: https://eurid.eu/d/215550/Terms_and_Conditions_PL.pdf
  3. ICANN – dla domen globalnych *.com, *.org, *.net: https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en
 4. Zamawiając domenę Użytkownik powinien znać warunki rejestracji domen.
 5. Aby zarejestrować domenę, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Operatora, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy. W przypadku rejestracji na osobę fizyczną Etania nie ma żadnego wpływu, że dane w bazach WHOIS nie będą widoczne.
 6. Aktywacja domeny następuje po zaksięgowaniu opłaty, po czym Operator wystawia fakturę VAT, którą przesyła na administracyjny adres e-mail.
 7. Na 30 dni przed końcem ważności domeny, Operator kilkukrotnie wyśle Użytkownikowi przypomnienia i dokumenty pro-forma do przedłużenie ważności domeny o kolejny okres rozliczeniowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat za okresy rozliczeniowe ani powiadamiania Operatora o rezygnacji z domeny.
 8. W przypadku braku zapłaty po zakończeniu ważności domeny, staje się ona nieaktywna, a usługi zawarte w tym adresie (poczta, www) nie są widoczne w sieci.
 9. W ciągu określonego w regulaminach nadrzędnych registrarów okresu karencji (zwykle 30 dni), abonent nie traci do niej praw, a domena może zostać reaktywowana i opłacona przez Użytkownika. W przypadku niektórych rejestracji może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.
 10. Po upływie okresu karencji, nieopłacona domena trafia do puli ogólnie dostępnych, możliwych do zarejestrowania adresów.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy Użytkownika lub osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
 12. Jeżeli Użytkownik chce przenieść obsługę domeny do innego operatora ma prawo do otrzymania kodu AuthInfo, bez względu na dodatkowe warunki.

6.   Obowiązki Użytkownika.

 1. Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej dla każdego pakietu usług hostingowych.
  2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Nie używanie funkcji, usług, skryptów w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
  4. Nie przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym (SPAM). W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (From, To) lub zawierających sfałszowane nagłówki
  5. Aktualizacji oprogramowania w oparciu o które zbudowane są strony www Użytkownika.
 2. W przypadku nadużyć spowodowanych niekontrolowanym zapotrzebowaniem na zasoby serwera i nadmiarowego ruchu transferu danych, Operator może wprowadzić systemową blokadę krytycznej usługi. Blokada zostanie zdjęta po zrealizowaniu przez Użytkownika zaleceń otrzymanych przez Operatora.
 3. Użytkownik ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.
 4. Użytkownik powinien zadbać o kopie bezpieczeństwa swoich danych we własnym zakresie. Zaleca się by kopie przechowywane były poza serwerem wirtualnym.
 5. Wszelka korespondencja i zlecenia zmian w danych kontaktowych, konfiguracyjnych powinna być prowadzona z administracyjnego adresu e-mail należącego do Użytkownika .
 6. Skutki braku wskazania lub podania nieprawidłowego administracyjnego adresu e-mail spoczywają na Użytkowniku. W szczególności jest to brak powiadomień o zbliżającym się końcu ważności usługi i brak możliwości dostarczenia dokumentów rozliczeniowych
 7. Użytkownik powinien niezwłocznego powiadomić Operatora o zmianach w danych kontaktowych, w tym przede wszystkim o zmianie administracyjnego adresu e-mail. Odpowiedzialność Użytkownika.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści i materiały opublikowane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
 10. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe (nielegalne, bez licencji itp.) lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z prawem.

7.   Odpowiedzialność Operatora.

 1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Użytkownikowi, który uiścił opłatę i nie stosuje się do niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp Użytkownika do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych. W przypadku planowanych prac Operator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem Użytkownika o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług.
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność serwerów i dostarczanych usług Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. W trakcie obowiązywania umowy do zarządzania usługami hostingu i domenami Operator udostępnia Użytkownikowi panel administracyjny to.Admin.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wygaśnięcie usług lub błędne dostarczenie powiadomień w przypadku braku zawiadomienia przez Użytkownika o zmianie danych kontaktowych, w tym administracyjnego adresu e-mail.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego użytkowania kont
  2. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Użytkownika
  3. braku aktualizacji oprogramowania zainstalowanego przez Użytkownika
 7. Zgodnie z Polityką Prywatności Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.
 8. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników (serwerów www, poczty, baz danych) z cyklicznością do 7 dni wstecz. Kopie są wykonywane w godzinach nocnych. W tym czasie dostęp do niektórych usług może być ograniczony. Kopie bezpieczeństwa są dostępne dla Użytkownika w jego panelu administracyjnym. Operator dokłada wszelkich starań, ale nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (nie dotyczy to odrębnie podpisanych umów o usłudze wykonywania kopii zapasowej)

8.   Rozwiązanie Umowy Abonenckiej.

 1. Umowa Abonencka może być rozwiązana:
  1. Na skutek pisemnego (e-mail na adres biuro@robi.to lub zgłoszenie w systemie serwisowym) oświadczenia Użytkownika o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
  2. Z powodu nie uregulowania przez Użytkownika opłat (patrz punkt: Rejestracja usług)
  3. W wyniku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym
  4. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Użytkownika nie będącego osobą fizyczną.
  5. Na skutek działania Użytkownika powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy serwerów robi.to
 2. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Operatora, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci
 3. Operator może rozwiązać umowę lub zawiesić świadczenie usługi w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy realizowane przez Użytkownika usługi lub czynności powodują zakłócenia pracy działania serwerów Operatora. Takimi usługami lub działaniami są w szczególności:
  1. Udostępnianie serwera baz danych na potrzeby usług realizowanych poza serwerami Operatora
  2. Wykonywanie skryptów oraz zapytań SQL powodujących zakłócenia pracy serwerów Operatora
  3. Utrzymywanie przez Użytkownika treści nielegalnych (oprogramowanie, media) lub sprzecznych z prawem.

9.   Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta – użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Takie odstąpienie od umowy następuje automatycznie jeśli w tym okresie Użytkownik nie dokona zapłaty za zamówione usługi.
 2. Zamawiając i opłacając usługi, które są realizowane w sposób automatyczny (np. rejestracja domen, aktywacja certyfikatów SSL) użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)
 3. Dokonując opłaty za zamówienia złożone w serwisie Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

10.Postanowienia końcowe.

 1. zmianach w Regulaminie Operator zawiadomi Użytkowników drogą elektroniczną przekazując informację na administracyjny adres e-mail Użytkownika
 2. Przedłużenie umowy na kolejny okres rozliczeniowy jest równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-01